Ochrona Klienta

Czym jest MiFID?

Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych), która ustanawia spójne ramy prawne dla usług inwestycyjnych oraz rynków finansowych w państwach Unii Europejskiej. Celem MiFID jest zwiększenie przejrzystości działania firm inwestycyjnych oraz podwyższenie stopnia harmonizacji usług, aby zagwarantować inwestorom wyższy poziom ochrony ich inwestycji.

Przepisy MiFID mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podmiotów świadczących usługi lub zajmujących się doradztwem w zakresie inwestycji, w szczególności domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz dystrybutorów produktów finansowych.

Wprowadzenie przepisów MiFID jest korzystne dla Klientów/Uczestników rynku finansowego, gdyż zapewnia wyższy standard obsługi i ochrony interesów inwestorów poprzez ulepszenie organizacji oraz funkcjonowania firm inwestycyjnych, banków i instytucji współpracujących z nimi w oferowaniu usług finansowych.


Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług
w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznychNazwa/firma podmiotu
KWLM FINANSE Sp. z o.o.


Dane pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z podmiotem

KWLM FINANSE Sp. z o.o.
Adres: ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa
Infolinia: +48 22 843 06 70
e-mail: kontakt@kwlm.pl

Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333815,
REGON 141942460, NIP 521-353-64-83

Sposoby komunikowania się klienta z podmiotem oraz sposoby przekazywania zleceń do podmiotu

 • Klient może komunikować się z KWLM FINANSE Sp. z o.o. poprzez kanały wskazane powyżej (telefon, faks, e-mail), jak również w centrali, placówkach KWLM FINANSE Sp. z o.o. (adres wskazany powyżej) oraz poza nimi.
 • Zlecenia i dyspozycje Klientów przyjmowane są w placówkach oraz poza nimi przez na formularzach przygotowanych i udostępnionych przez Towarzystwo w postaci papierowej.
 • Zlecenia i dyspozycje wypełnia pracownik Agent lub Klient w obecności Agenta.


Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił podmiotowi zezwolenia


Dnia 25 sierpnia 2010 r. roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o numerze DPF/4031/62/7/10/AS zezwalającą na wykonywanie działalności przez KWLM FINANSE Sp. z o.o. w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Podstawą prawną prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych jest art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, poz. 1546), zgodnie z którym za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, mogą być zbywane i odkupywane za pośrednictwem podmiotu z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Wskazanie podstawowych zasad świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa

 • KWLM FINANSE Sp. z o.o. świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych na zasadach określonych w regulaminach i procedurach wewnętrznych, w tym Regulaminie Wewnętrznym sporządzonym zgodnie z wymogiem §4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa ("Rozporządzenie") oraz zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz Rozporządzenia.
 • KWLM FINANSE Sp. z o.o. prowadzi działalność w wyżej wskazanym zakresie w swoich placówkach oraz poza nimi.


Wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i załatwiania przez podmiot skarg klientów składanych w związku ze świadczonymi usługami

 • Klienci KWLM FINANSE Sp. z o.o. mogą składać skargi i reklamacje u Agentów KWLM FINANSE Sp. z o.o.
 • Agent ma obowiązek przyjąć skargę i reklamację złożoną przez Klienta.
 • Reklamacje i skarga przekazywana jest zawsze najpóźniej do końca następnego dnia do pracownika odpowiedzialnego w KWLM FINANSE Sp. z o.o. za nadzór nad Dystrybucją.
 • W przypadku, gdy skarga lub reklamacja podlega rozpatrzeniu przez KWLM FINANSE Sp. z o.o. reklamacja taka lub skarga podlega rozpatrzeniu niezwłocznie, w terminie który nie powinien przekroczyć co do zasady 14 dni.
 • W przypadku, gdy skarga dotyczy nieprawidłowości w zakresie realizacji zlecenia lub dyspozycji Klienta lub uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, skarga przekazywana jest niezwłocznie przez pracownika odpowiedzialnego w KWLM FINANSE Sp. z o.o. za nadzór nad dystrybucją - do właściwego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, właściwej spółki zarządzającej lub odpowiedniego agenta transferowego funduszu inwestycyjnego lub funduszu zagranicznego za pośrednictwem jego przedstawiciela.
 • W przypadku, gdy skarga lub reklamacja nie podlega rozpatrzeniu przez KWLM FINANSE Sp. z o.o. w rozumieniu Regulaminu Wewnętrznego KWLM FINANSE Sp. z o.o. informacja o takiej reklamacji lub skardze wraz z jej treścią jest przekazywana niezwłocznie do właściwego agenta transferowego nie później niż w terminie 3 dni roboczych.


Wskazanie podstawowych zasad postępowania podmiotu w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informacje, że na żądanie klienta zostaną mu przekazane szczegółowe informacje dotyczące tych zasad

 • Przez konflikt interesów rozumie się znane Dystrybutorowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Dystrybutora, osoby powiązanej z Dystrybutorem i obowiązkiem działania przez tego Dystrybutora w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Dystrybutorowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Dystrybutora.
 • Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
 1.  Dystrybutor lub Agent może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez co najmniej jednego Klienta;
 2. Dystrybutor lub Agent posiada powody natury finansowej lub innej, aby preferować Klienta lub grupę Klientów w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów tego Dystrybutora;
 3. Dystrybutor lub Agent ma interes rozbieżny z interesem Klienta w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta;
 4. Dystrybutor lub Agent prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta;
 5. Dystrybutor lub Agent otrzyma od osoby innej niż Klient korzyść majątkową, inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta.
 • Środki i procedury zarządzania konfliktami interesów zapewniają Agentom, zaangażowanym w wykonywanie przez Dystrybutora czynności w zakresie Dystrybucji, niezależność wykonywania tych czynności, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju działalności prowadzonej przez Dystrybutora, podmioty z jego grupy kapitałowej, oraz możliwego stopnia naruszenia interesów Klientów;
 • Na żądanie klienta zostaną mu przekazane szczegółowe informacje dotyczące zasad zarządzania konfliktem interesów w KWLM FINANSE Sp. z o.o.


Wskazanie wszystkich kosztów i opłat związanych ze świadczonymi usługami pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy

 • Wszelkie koszty i opłaty związane ze zbywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, w tym łączna wysokość kosztów ponoszonych przez Klienta na rzecz funduszu/towarzystwa/spółki zarządzającej wraz z wyszczególnieniem kategorii ponoszonych kosztów, wskazane są w poszczególnych prospektach i skrótach prospektów tychże funduszy inwestycyjnych bądź funduszy zagranicznych;
 • Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, KWLM FINANSE Sp. z o.o. jako dystrybutor nie będący bankiem i domem maklerskim, nie jest uprawniona do przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa ani do przechowywania takich środków.

Menu
Kontakt

KWLM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres:
ul. Rolna 195
02-729 Warszawa

tel: +48 (22) 899 00 16
fax: +48 (22) 843 06 70
kontakt@kwlm.pl
www.kwlm.pl