Nota prawna

KWLM FINANSE Sp. z o.o. informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz na stronach, do których niniejszy serwis zawiera odesłania (linki) nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom KWLM FINANSE Sp. z o.o., i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie stanowią również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi KWLM FINANSE Sp. z o.o.

Dane wykorzystane przy tworzeniu serwisu pochodzą ze źródeł uważanych przez autorów za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. KWLM FINANSE Sp. z o.o. nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności.

KWLM FINANSE Sp. z o.o. czasowo dokonuje aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz, informacji produktowych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik niniejszego serwisu internetowego. KWLM FINANSE Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik. Otrzymując dostęp do stron serwisu WWW użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

KWLM FINANSE Sp. z o.o. informuje, iż niniejszy serwis nie służy do zawierania na odległość umów dotyczących usług finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) jak również nie jest wykorzystywany do świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

KWLM FINANSE Sp. z o.o. rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie funduszy inwestycyjnych oraz zastrzega, że jedynym dokumentem zawierającym oficjalne i pełne informacje na temat funduszy inwestycyjnych są dokumenty ofertowe tych funduszy, w szczególności prospekty funduszy dostępne bezpłatnie na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także w punktach obsługi klientów podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych do funduszy środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez fundusze oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Ze względu na skład portfela wartość aktywów netto funduszy może cechować się dużą zmiennością. Materiały dotyczące funduszy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

KWLM FINANSE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i wszystkie kody HTML, jak również inne kody zawarte na niniejszej stronie internetowej, pozostają przy KWLM FINANSE Sp. z o.o. i/lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych.

KWLM FINANSE Sp. z o.o. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Menu
Kontakt

KWLM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres:
ul. Rolna 195
02-729 Warszawa

tel: +48 (22) 899 00 16
fax: +48 (22) 843 06 70
kontakt@kwlm.pl
www.kwlm.pl