GAMMA FUNDUSZE TFI S.A

GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią wiodącej na polskim rynku Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. 12 grudnia 2017 roku została zrealizowana transakcja zakupu 100 proc. akcji KBC TFI od KBC Asset Management NV.

Wcześniej Towarzystwo prowadziło działalność pod nazwą KBC TFI SA. W zarządzaniu GAMMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. znajdują się aktywa o wartości około 4 miliardów złotych. Towarzystwo oferuje fundusze inwestycyjne dla klientów indywidualnych, jak i dla firm obejmujące pełne spektrum profili ryzyka

Oferta

W naszej ofercie znajdziecie Państwo kompleksową paletę produktów inwestycyjnych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm, w tym:

  • szeroką gamę funduszy inwestycyjnych,
  • indywidualne konta emerytalne,
  • indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego,
  • programy oszczędnościowe,
  • pracownicze programy emerytalne,
  • usługę zarządzania aktywami.

Towarzystwo prowadzi również bezpośrednią dystrybucję zagranicznych funduszy nominowanych w PLN.

Działalność prowadzona jest zgodnie z Kodeksem Etyki.

Podstawa prawna prowadzenia działalności przez Towarzystwo:

W dniu 28 lutego 2018 roku GAMMA TFI SA otrzymało zgodę na zmianę nazwy z KBC TFI SA. W dniu 14 maja 2002 r. Komisja decyzją nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452 udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Towarzystwo posiada także zezwolenie na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.

Dystrybucja przez Towarzystwo tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych odbywa się na podstawie art. 32 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

DANE TOWARZYSTWA

GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128

kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony;

NIP: 527-23-58-706,

REGON: 017421412,


Więcej informacji:

gammafundusze.pl