EQUES INVESTMENT TFI S.A.

EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia, reprezentacji i zarządzania funduszami inwestycyjnymi w kwietniu 2007 roku. Pierwotnie Towarzystwo działało pod nazwą Plejada TFI SA. W maju 2012 r. nastąpiła zmiana nazwy na EQUES INVESTMENT TFI SA

Początkowo w swoich działaniach Towarzystwo koncentrowało się na tworzeniu wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych, dedykowanych wąskiemu gronu zamożnych Inwestorów. Fundusze utworzone i zarządzane przez Towarzystwo prowadzą działalność inwestycyjną w dziedzinach zawiązanych z: restrukturyzacją wierzytelności, ekologią, rozwojem infrastruktury krajowej i innymi branżami mniej wrażliwymi na spowolnienie koniunktury gospodarczej.

W listopadzie 2011 roku do EQUES INVESTMENT TFI dołączył pan Tomasz Korab, który wraz z zespołem rozszerzył działalność Towarzystwa o EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z czterema wydzielonymi subfunduszami. Oferta Towarzystwa została rozszerzona o fundusz kierowany do szerokiego grona Inwestorów. EQUES SFIO tworzą subfundusze EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji, EQUES Pieniężny.

Równolegle z utworzeniem specjalistycznego funduszu otwartego zamierzamy kontynuować działalność inwestycyjną wykraczającą poza standardowe rozwiązania finansowe, tak aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Inwestorów.

Więcej: http://www.eitfi.pl/o-firmie.html